1. Hey Papagaaje (2020) Boesjer Zooitje
  2. Road geal greun (2019) NVS
  3. Ozze vasteloaveswage (2018) ZH Dikke Neut
  4. Super zaate daag (2017) De Drupkes
  5. Woa woar ich die daag (2016) Rick en de rest
  6. Weer seen um kwiet (2015) Dames Wauweltesje
  7. Vasteloavend is OK (2014) Kinjer basissjool
  8. Hiej is 't good (2013) BAPS
  9. Sjottefees (2012) ZH Dikke Neut
  10. De vasteloavessjotterie (2011) ZH Dikke Neut
  11. Op de Boesj (2010) BAPS
  12. 11 (2009) Sandra VandeBerg
  13. Van hot noa haar (2008) ZH Dikke Neut
  14. Papegaaiedans (2007) Boesjer Zooitje
  15. Sjtap in de Boesjertrein (2005) Sjpasmakers van de Zank
  16. Mien Boesjerlandj (2002) Dames Wauweltesje
  17. De kleure van de papegaai (1999) Swinging Sisters
  18. Batse van Marie (1995) ZH OVTB
  19. Hey jong (1994) Lei en Peter
  20. Waat ein gelök (1993) Sef Laugs
  21. Bie os doa is get los (1992) ZH OVTB
  22. Vasteloaveskolder (1991) Dre en Rene
  23. Mit de toet drop oet (1989) ZH OVTB