1. Hey Papagaaje (2020) Boesjer Zooitje
 2. Road geal greun (2019) NVS
 3. Ozze vasteloaveswage (2018) ZH Dikke Neut
 4. Super zaate daag (2017) De Drupkes
 5. Woa woar ich die daag (2016) Rick en de rest
 6. Weer seen um kwiet (2015) Dames Wauweltesje
 7. Vasteloavend is OK (2014) Kinjer basissjool
 8. Hiej is 't good (2013) BAPS
 9. Sjottefees (2012) ZH Dikke Neut
 10. De vasteloavessjotterie (2011) ZH Dikke Neut
 11. Op de Boesj (2010) BAPS
 12. 11 (2009) Sandra VandeBerg
 13. Van hot noa haar (2008) ZH Dikke Neut
 14. Papegaaiedans (2007) Boesjer Zooitje
 15. Sjtap in de Boesjertrein (2005) Sjpasmakers van de Zank
 16. Mien Boesjerlandj (2002) Dames Wauweltesje
 17. De kleure van de papegaai (1999) Swinging Sisters
 18. Batse van Marie (1995) ZH OVTB
 19. Hey jong (1994) Lei en Peter
 20. Waat ein gelök (1993) Sef Laugs
 21. Bie os doa is get los (1992) ZH OVTB
 22. Vasteloaveskolder (1991) Dre en Rene
 23. Mit de toet drop oet (1989) ZH OVTB